Maximalizácia rozvoja MČ Lorinčík. Aké extrémy jej bránia?

Maximalizácia rozvoja MČ Lorinčík. Aké extrémy jej bránia?

Obsah je súčasťou dokumentu 'Koordinačná štúdia rozvoja MČ - LORINČÍK ZÁPAD'

MČ Lorinčík je v súčasnosti v stave naplnenia potenciálu ÚPN-Z KOŠICE - MČ LORINČÍK. Koordinačná štúdia mala za úlohu definovať extrémy brániace naplneniu potenciálu MČ a zároveň definovať možnosti rozvoja nad rámec súčasného stavu ÚPN-Z KOŠICE - MČ LORINČÍK.

Z hľadiska fyzických bariér v území sa zadefinovalo niekoľko:
  • zastavané územie Pereša z východu
  • v smere S > J preteká vodohospodársky významný tok - Belžiansky potok
  • cesta II/548 predstavuje z juhu umelú bariéru
  • zo severnej strany je bariérou Grófov les
  • v území sa nachádzajú vymedzené bonitovaná pôdno-ekologick jenodnotky (čo je výzva, ktorá sa dá prekonať)
  • v poslednom rade je to technická infraštruktúra, hlavne odzásobovanie celej lokality MČ Lorinčíka vodou
Uvedené javy spolu vytárajú ohraničenia priestoru, uvažovaného pre rozšírenie územia, ktoré sú jasne čitateľné v mapových dielach, ako aj v teréne.

Snimka obrazovky 2022-11-16 o 153441png
01. Problémový výkres

Rozvojový potenciál územia
MČ sa v súčasnosti snaží naplniť kapacitné počty územného plánu obce. Z hľadiska počtu obyvateľov sa obec nachádza na 883 obyvateľoch (údaj ŠODB 2021). Na základe rýchlosti rozvoja obce sa naplnenie jej plánov nepredpokladá na najbližšie dekády. Toto vyhodnotenie je na základe krivky a percentuálneho podielu prírastku obyvateľov za posledných desať rokov (ŠODB 2011 a 2021), čo predstavuje prírastok obyvateľov 100,22% (oproti roku 2011). Predpokladom konštantného rastu MČ, ktorý ovplyvňuje aj MVO by bolo približne 1766 obyvateľov v roku 2031. Podobný rast so sebou prináša potrebu MČ investovať do základnej vybavenosti obce, ktorá samotný rozvoj vie spomaliť.

V súčasnosti MČ postráda potrebné minimálne vybavenie obce pre naplnenie potenciálu ÚPN-Z, čo ale samozrejme prichádza s kontinuálnym rozvojom, ktorý obec má. Súčasné vybavenie obce postačuje potrebám jej obyvateľov, pričom blízkosť mesta Košice vykrýva väčšiu časť potrieb. Plánovaný development v MČ so sebou prinesie okrem nových obyvateľov aj vybavenosť pre užívanie celou MČ. Stratégia potrieb vybavenosti je súčasťou tejto štúdie, na základe ktorej vie obec požadovať od developerov zabezpečenie základných potrieb cez funkcie vybavenosti. 

demografiapng

                                 02. Demografia

Analýza vypracovaná v rámci tejto štúdie nepredpokladá rovnomerný rozvoj územia MČ v celoplošnom rozsahu, ale namiesto toho predpokladá stavebný rozvoj po jednotlivých lokalitách, ktoré sú vymedzené buď sumou doteraz nezastavaných pozemkov v časti s pôvodnou zástavbou, alebo identifikovanými developerským zámermi v rámci územia, či rozdelením územia, založenom na regulačných blokoch stanovených platným ÚPN-Z Košice - Lorinčík. Tento predpoklad vychádza z doteraz odpozorovaného stavebného rozvoja sídel. Rozvojový potenciál lokalít je počítaný individuálne pre rôzne formy zástavby.

Výsledný variant, ktorý uvažuje s majoritnou extenzívnou zástavbou a intenzívnou zástavbou na 25 % pozemkov. Výsledný variant je odvodený od maximálnej akumulačnej kapacity existujúcich vodojemov, ktorá sa javí ako najvýraznejší limit rozvojového potenciálu územia.


lokalitypng

______________________
 03. Lokality


domcnostipng

______________________
04. Obyvatelia

obyvatelovpng
______________________
05. Parking

parkingpng
______________________
06. Domácnosti

Koordinačná rozvojová štúdia MČ Košice - Lorinčík vo svojou analytickej časti zhodnocuje jednak súčasný stav územia a zároveň predstavuje bilančnú prognózu pri naplnení rozvojového potenciálu území definovaných platným ÚPN-Z a identifikovanými developerským zámermi. Rozvojový potenciál je rozšírený o územie identifikované zadaním ÚHA MK pre spracovanie tejto štúdie. Z výsledkov analýzy vyplýva, že súčasné zastavané územie MČ je pokryté občianskym vybavením v postačujúce miere pre súčasný stav obyvateľstva. Pre naplnenie všetkých identifikovaných rozvojových území, ktoré sú spracovávané touto štúdiou je však potrebné doplnenie viacerých foriem občianskeho vybavenia ako aj verejných priestranstiev, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie kvality života obyvateľov MČ. Táto prvá, z troch častí, predstavuje základné vstupné parametre pre následnú analýzu, čo je súčasťou druhého článku  


PART 1 / 3