Minimálna vybavenosť MČ Lorinčík - zásobovanie vodou

Minimálna vybavenosť MČ Lorinčík - zásobovanie vodou

Obsah je súčasťou dokumentu 'Koordinačná štúdia rozvoja MČ - LORINČÍK ZÁPAD'

Jediným zo zásadných vstupných parametrov a obmedzení, ktoré ale vie MČ Lorinčík zmeniť je odzásobovanie lokality vodou. Pre nový rozvoj a nové rozvojové lokality mimo platný ÚPN-Z je potrebné overiť schopnosť súčasných dvoch vodojemov Lorinčík I. a Lorinčík II.

Bilancia kapacít existujúcich vodojemov

Rátaná kombináciou údajov od správcu vodovodnej siete - VVS, a.s. a údajov vypočítaných v rámci spracovania tejto štúdie a to nasledovne:

  • Lorinčík I. - nameraná spotreba pitnej vody podľa VVS, a.s. je 42 tis. l/deň = kapacitnej požiadavke pre existujúcu zástavbu = 40, 32 m3. Zastavané pozemky v rámci už urbanizovaného územia MČ však umožňujú vyšší stupeň intenzifikácie, preto je pre existujúcu potrebu kapacity uvažované s hodnotou 134 m3, čo zodpovedá stupňu intenzifikácie, ktorý je možné v rámci existujúcej zástavby ešte dosiahnuť dodatočným zahusťovaním zástavby.

  • Lorinčík II. - nameraná spotreba pitnej vody podľa VVS, a.s. je 233 tis. l/deň > kapacitná požiadavka pre existujúcu zástavbu = 224 m3. Táto hodnota je vyššia, ako údaj vypočítaný v rámci štúdie (151 m3) a vyplýva z faktu, že Lorinčík II. zásobuje aj časť územia MČ Pereš. Pre bilanciu kapacitnej potreby tohto vodojemu je preto rátané s údajom od VVS, a.s.

Variant I:
Skúma využitie dvoch existujúcich vodojemov: Lorinčík I. a Lorinčík II. s využitím technológie ATS pre územie zásobované z Lorinčíka I. a nad úrovňou terénu 314 m.n.m. Toto riešenie je podmienené vybudovaním prepojovacieho vodovodného potrubia DN100, ktoré umožní zásobovať časť územia nad úrovňou terénu 314 m.n.m. z vodojemu Lorinčík II, aby sa znížila výška potrebnej investície do ATS a uspokojila kapacitná potreba, ktorú nedokáže pokryť vodojem Lorinčík I. Prepojovacie potrubie DN100 by bolo trasované v rámci ulíc Studničná a Grófska s napojením na vodovodnú sústavu Lorinčíka II. v priestore Macákovej ul. Nevýhodou tohto variantu je fakt, že technológia ATS vyžaduje správu a údržbu subjektom verejného práva. VVS, a.s., ktorá plní túto funkciu v území MČ, z interných dôvodov nepristupuje k správe ATS a preto je nevyhnutné, aby túto povinnosť zabezpečoval MÚ MČ. Technické riešenie variantu 1 je navyše sporné aj z toho dôvodu, že nevyhnutným vybudovaním prepojovacieho potrubia DN100 je možné kapacitne pokryť celé územie nad úrovňou terénu 314 m.n.m. a to kombináciou oboch existujúcich vodojemov, ktoré ako sústava plne pokrývajú potreby kapacít na pitnú vodu pre rozvoj územia MČ, definovaný touto štúdiou. Výhodou riešenia je možnosť postupného napĺňania rozvojového potenciálu územia aj nad úrovňou terénu 314 m.n.m. pomocou malých investičných vstupov do jednotlivých ATS a to až do vyčerpania kapacity vodojemu Lorinčík I.
variant 1png
______________________
 01. Variant I.

Variant II:
Skúma možnosť využitia existujúceho vodojemu Lorinčík II. (kóta dna = 380 m.n.m., kóta max. hladiny = 383,5 m.n.m.), zrušenia vodojemu Lorinčík I., ktorý nedokáže efektívne zásobovať územie nad úrovňou terénu 314 m.n.m. a vybudovania nového vodojemu Lorinčík I.b na KN-C parc. č. 5664 s kótou dna = 360,5 m.n.m. a kótou max. hladiny = 364,0 m.n.m. Tento variant je podmienený vybudovaním nového výtlačného a zásobovacieho potrubia DN150, ktoré bude napájať vodojem Lorinčík I.b na prívodné potrubie DN700 - Horný Bukovec a zároveň napojí vodojem Lorinčík I.b na existujúcu vodovodnú sieť MČ. Nevýhodou tohto riešenia je enormná výška potrebných investícií na vybudovanie nového vodojemu, vysporiadanie pozemku pre tento vodojem ako aj náklady spojené s vybudovaním zásobovacích potrubí pre nový vodojem. Výhodou je vytvorenie kapacity s rezervou pre ďalšie - budúce rozširovanie MČ nad rámec rozvojových kapacít definovaných touto štúdiou.
variant 2png
______________________
 02. Variant II.

Variant III:
Skúma možnosť využitia existujúcej dvojice vodojemov ako výlučnej formy akumulácie kapacít pitnej vody pre rozvojové územie definované touto štúdiou. Riešenie spočíva vo vybudovaní prepojovacieho potrubia DN 100 v rámci ulíc Studničná a Grófska s napojením na vodovodnú sústavu Lorinčíka II. v priestore Macákovej ul. . Toto potrubie bude slúžiť na prepojenie oboch samostatne zásobovaných častí túzemia ak, aby výsledná sústava vodojemov Lorinčík I. a Lorinčík II., zásobovala celé územie MČ definované touto štúdiou. Oba vodojemy spojené do sústavy dokážu plnohodnotne pokryť kapacitné potreby pre rozvoj tak, ako ho ohraničuje štúdia. Uvedené riešenie predstavuje optimálne využitie súčasnej kapacity existujúcich vodojemov s najmenším investičným vstupom v rámci posudzovaných variantov. Logickým dôsledkom takéhoto riešenia je však etapizácia rozvoja územia MČ s prioritou na južné časti územia, zásobiteľné aj bez realizácie prepojovacieho potrubia, čo vytvára disproporciu v možnosti využitia pozemkov v rámci územia. Zároveň je rozvoj MČ takýmto riešením obmedzený na územie tak, ako ho definuje táto štúdia a akýkoľvek ďalší rozvoj je podmienený masívnym investičným vstupom, ako popisuje variant 2.
variant 3png
______________________
 03. Variant III.

Etapizácia:
Etapizácia výstavby MČ Lorinčík závisí od dvoch vecí. Prvou je samozrejme rozsah ÚPN-Z Košice - Lorinčík, ktorom nieje obsiahnutá rozvojová časť Lorinčík - Západ a druhou je možnosť odzásobovania vodou čo je spomínané vyššie. Na základe toho, sa ako najideálnejší variant zvolil Variant č.3 a teda rozšírenie distribučnej siete Vodojemu Lorinčík II. a navýšenie kapacít oboch vodojemov. Z hľadiska náročnosti realizovateľnosti a finančnej investície je to najschodnejšia varianta.

Etapou 1 je obsiahnutý celý ÚPN-Z Košice - Lorinčík a zároveň aj nový potenciálny rozvoj developmentom BRELO 2 v západnej časti. Na tieto zámery súčasná kapacita oboch vodojemov postačuje. Aj to len v prípadoch extenzívnej formy výstavby, pričom forma výstavby intenzívna bude vyžadovať navýšenie kapacity vodojemov.

Etapou 2 je development Vinice a celá rozvojová lokalita Lorinčík - Západ. V tomto prípade je potrebné jednak rozvinutie distribučnej siete vodojemu Lorinčík II. cez komunikáciu pod cintorínom aby sa zabezpečilo rozdistribuovanie siete a zároveň je potreba naplnenia súčasného plánu ÚPN-Z.

Vďaka takto riešenej etapizácii je väčšinová časť MČ dostupná pre úplný rozvoj a len dva malé celky by potrebovali rozvetvenie siete aby mohli naplniť svoj potenciál. Práve touto analýzou sa MČ dáva do pozornosti potreba alebo nutnosť myslieť na prepojenie distribučnej siete so Západnou časťou Lorinčík cez komunikáciu pod cintorínom, ktorá v súčasnej dobe prechádza kolaudáciou, ale práve toto prepojenie vodovodnej siete sa vynechalo z realizácie Preto do budúceho rozvoja MČ je potrebné doplnenie tohto rozvetvenia vodovodnej siete práve cez túto komunikáciu.
etapizciapng

______________________
 04. Etapizácia.
PART 2 / 3